Answersheet for
CSIR NET June 2017

Career at MC Square Education


Upload your resume (Allowed files .doc, .docx)

Success StoriesAMRITA ROY
IIT-JAM BIOTECHNOLOGY 2018
SHUBHAM MISHRA
MBBS
MANISHA
TIFR
SURAJ
NEET 2016
ganesh mankar
GATE
DRISHYA NAIR
NEET UG
PRIYANKA BHUKIYA
CSIR NET JRF
ULFAT SAYYED
CSIR NET JRF
VAISHNAVI KULKARNI
SET-MAHARASHTRA
mahesh khairnar
CSIR-NET-LS
kanchan deotale
GATE
SNEHAL PATIL
SET-MAHARASHTRA
TANUJA
Maharashtra SET
MRUNAL
NEET 2018
bhavana deshmukh
GATE
PRANOTI
GATE
KUNAL MANE
NEET UG
ashwini shelke
CSIR-NET-LS
Nikita Sawant
SET-MAHARASHTRA
ABHISHEK
GATE